EXPO CHICAGO 2016 fashion

EXPO CHICAGO 2016 fashion - student project

EXPO CHICAGO 2016 fashion - image 1 - student project

EXPO CHICAGO 2016 fashion - image 2 - student project

EXPO CHICAGO 2016 fashion - image 3 - student project

EXPO CHICAGO 2016 fashion - image 4 - student project

EXPO CHICAGO 2016 fashion - image 5 - student project

EXPO CHICAGO 2016 fashion - image 6 - student project

EXPO CHICAGO 2016 fashion - image 7 - student project

EXPO CHICAGO 2016 fashion - image 8 - student project

EXPO CHICAGO 2016 fashion - image 9 - student project

EXPO CHICAGO 2016 fashion - image 10 - student project

EXPO CHICAGO 2016 fashion - image 11 - student project

Trina Certeza

Enseignant·e