Vintage Christmas Protea / Expressive White Flowers

Vintage Christmas Protea / Expressive White Flowers - student project

Vintage Christmas Protea / Expressive White Flowers - image 1 - student project

 

Vintage Christmas Protea / Expressive White Flowers - image 2 - student project