Viktor Neustroev

​Commodity Market Analyst & Option Trader

27

2