Viktor Neustroev

​Commodity Market Analyst & Option Trader

26

2