Viktor Neustroev

​Commodity Market Analyst & Option Trader

29

2