Monochrome Milan

Monochrome Milan - student project

Monochrome Milan - image 1 - student project

Monochrome Milan - image 2 - student project

I can't wait to see these printed

Anna Dimitrova
Designer and endometriosis ambassador