Japanese Introduction

0

Tracy:

Hajimemshite. Watashi wa Tracy desu. Ju-nana sai desu. Dai kakusei desu. Senkou wa konpyūtasaiensu. New York kira kita. Anime soshite nihon koto ga suki no de nihongo o benkyou shite imasu. Yoroshiku oneigaishimasu. 

Nice to meet you. I am Tracy. I am 17 years old. I am a college student. My major is computer science. I live in New York. Yoroshiku oneigashimasu. 

Ginger: 

Hajimemashite, watashi wa jinjā desu. Nu Yoku ni sumimas. Daigakusei soshite ju nana sai desu. Senkou wa seikagaku soshite fain āto. Anime ga suki, nihon no koto ga suki, soshite nihon ni sumitai no de nihongo o benkyou shite imasu. Yoroshiku onegaishimasu.

Nice to meet you, my name is Ginger. I live in New York. I am a college student and seventeen years old. My major is biochemistry and fine art. I’m studying Japanese because I like anime, I like Japanese things, and I want to live in Japan.