Class 1 (Blenderado)

Class 1 (Blenderado) - student project

Class 1 (Blenderado) - image 1 - student project

Class 1 - Part 1

Class 1 (Blenderado) - image 2 - student project

Class 1 - Part 2

Class 1 (Blenderado) - image 3 - student project

Class 1 - Part 3

Class 1 (Blenderado) - image 4 - student project

Class 1 - Part 4