Bangalore Nostalgia

Bangalore Nostalgia - student project

My first urban sketch