Profesyonel Mobil Fotoğrafcılık kursu | BATUHAN GOZUACIK | Skillshare

Playback Speed


 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x

Profesyonel Mobil Fotoğrafcılık kursu

teacher avatar BATUHAN GOZUACIK, Photographer & Videographer, Producer

Watch this class and thousands more

Get unlimited access to every class
Taught by industry leaders & working professionals
Topics include illustration, design, photography, and more

Watch this class and thousands more

Get unlimited access to every class
Taught by industry leaders & working professionals
Topics include illustration, design, photography, and more

Lessons in This Class

14 Lessons (57m)
  • 1. PROFESYONEL MOBIL FOTOGRAFCILIK KURSUNA GIRIS

   2:28
  • 2. 1. BAKIS ACISI VE KOMPOZİSYON

   5:45
  • 3. 2. ISIK VE ISIGIN KULLANIMI

   5:18
  • 4. 3. PORTRE ÇEKİMLERDE YÜZ ŞEKİLLERİ VE KAMERA AÇISI

   2:08
  • 5. 4. POZ VERME İNCELİKLERİ

   4:12
  • 6. 5. MODA ÇEKİMİ ÖNCESİ PLANLAMA

   3:21
  • 7. FOTOĞRAF DÜZENLEME 1

   2:42
  • 8. FOTOĞRAF DÜZENLEME 2

   7:09
  • 9. FOTOĞRAF DÜZENLEME 3

   7:09
  • 10. FOTOĞRAF DÜZENLEME 4

   4:59
  • 11. FOTOĞRAF DÜZENLEME 5

   2:20
  • 12. FOTOĞRAF DÜZENLEME 6

   2:43
  • 13. FOTOĞRAF DÜZENLEME 7

   5:00
  • 14. OUTRO

   1:18
 • --
 • Beginner level
 • Intermediate level
 • Advanced level
 • All levels

Community Generated

The level is determined by a majority opinion of students who have reviewed this class. The teacher's recommendation is shown until at least 5 student responses are collected.

133

Students

--

Projects

About This Class

Profesyonel DSLR kamera niteliğinde Mobil cihazla fotograf çekebilme.

Görme ve fotoğraflama sanatını öğrenme.

Işık ve fotoğrafta ışığın kullanımı.

Kilit bilgilerle kısa sürede etkili fotoğraf düzenleme.

Sosyal medya ve dijital platformlarda profesyonel içerik ve konsept olusturmak.

Tek gereksinim kameralı bir cep telefonu. En etkili uygulamalarla bilmeniz gereken herseyi ogreneceksiniz.

Fotograf alanında profesyonel olmaya ilk adımı atmak , Etkili kaliteli sosyal medya yönetimi için hızlı ve pratik icerik uretmek ,

Cep telefonunuzla nasıl daha iyi fotoğraflar çekebileceğinizi ve fotoğrafçılığınızı nasıl geliştirebileceğinizi öğrenmek istiyor olabilirsiniz.

Meet Your Teacher

Teacher Profile Image

BATUHAN GOZUACIK

Photographer & Videographer, Producer

Teacher

Related Skills

Photography Creative

Class Ratings

Expectations Met?
  Exceeded!
 • 0%
 • Yes
 • 0%
 • Somewhat
 • 0%
 • Not really
 • 0%
Reviews Archive

In October 2018, we updated our review system to improve the way we collect feedback. Below are the reviews written before that update.

Why Join Skillshare?

Take award-winning Skillshare Original Classes

Each class has short lessons, hands-on projects

Your membership supports Skillshare teachers

Learn From Anywhere

Take classes on the go with the Skillshare app. Stream or download to watch on the plane, the subway, or wherever you learn best.