3D-mallin lisääminen valokuvaan Blenderissä | Mika Jäntti | Skillshare

Playback Speed


 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x

3D-mallin lisääminen valokuvaan Blenderissä

teacher avatar Mika Jäntti, Game Development | Coding | 3D Graphics

Watch this class and thousands more

Get unlimited access to every class
Taught by industry leaders & working professionals
Topics include illustration, design, photography, and more

Watch this class and thousands more

Get unlimited access to every class
Taught by industry leaders & working professionals
Topics include illustration, design, photography, and more

Lessons in This Class

9 Lessons (39m)
  • 1. Opi upottamaan 3D-malli kuvaan!

   1:01
  • 2. fSpy:n lataaminen ja asentaminen

   2:19
  • 3. Harjoitus 1: Perspektiivin määritys

   3:21
  • 4. Harjoitus 1: 3D-malli kuvaan

   4:26
  • 5. Harjoitus 1: Varjon muodostaminen

   4:47
  • 6. Harjoitus 2: Perspektiivin määritys

   1:46
  • 7. Harjoitus 2: 3D-mallit kuvaan

   2:49
  • 8. Harjoitus 2: Varjot ja heijastukset

   18:00
  • 9. Lopetus

   0:08
 • --
 • Beginner level
 • Intermediate level
 • Advanced level
 • All levels

Community Generated

The level is determined by a majority opinion of students who have reviewed this class. The teacher's recommendation is shown until at least 5 student responses are collected.

4

Students

--

Projects

About This Class

Opi upottamaan 3D-malli valokuvaan! Prosessin ensimmäinen vaihe on saada Blenderissä olevan kameran perspektiivi vastaamaan todellisen kameran perspektiiviä, jolla valokuva on otettu. Tämän jälkeen 3D-tilaan lisätään taso ja 3D-malli, joka kuvaan halutaan upottaa. Seuraava vaihe on laittaa 3D-malli muodostamaan varjo ja tarvittaessa myös heijastus 3D-tilassa olevan tason pinnalle niin, että ne näyttää olevan valokuvassa olevan pinnan päällä. Näin lopputuloksesta saadaan mahdollisimman realistinen. Lopuksi näkymästä renderöidään kuva.

Taidot, joita tulet oppimaan:

 • fSpy-ohjelman käyttäminen perspektiivin määrittämiseen

 • varjon muodostaminen valokuvassa olevan pinnan päälle

 • heijastuksen muodostaminen valokuvassa olevan pinnan päälle

 • Compositor-ikkunan Node-järjestelmän käyttäminen

 • renderöintikerrosten ja kokoelmien käyttäminen

 • näkymän renderöiminen kuvaksi

Kurssi on suunnattu 3D-artisteille, joilla on jo hieman kokemusta Blenderistä, mutta jos olet motivoitunut aloittelija, tämä kurssi sopii myös sinulle. Kurssilla käytetyt ohjelmat eli Blender ja fSpy ovat ilmaisia.

Kurssi sisältää kaksi harjoitusta, joiden avulla 3D-mallin upottaminen kuvaan tulee sinulle varmasti tutuksi. Ensimmäisessä harjoituksessa 3D-malli kellosta tullaan lisäämään valokuvassa olevalle seinälle. Kellosta muodostetaan varjo sen taustalla olevan tason pinnalle käyttämällä Shadow Catcher -tekniikkaa. Toisessa harjoituksessa kolmen kahvikupin 3D-mallit upotetaan valokuvassa olevan lasipöydän päälle. Tässä harjoituksessa varjon lisäksi pinnalle muodostetaan heijastus. Varjon ja heijastuksen muodostaminen yhtä aikaa tekee projektista haastavamman. Varjo ja heijastus saadaan muodostettua renderöimällä kuva osissa ja liittämällä osat yhteen Compositor-ikkunan Node-järjestelmän avulla.

Kurssin jälkeen voit käyttää oppimaasi taitoa upottaaksesi mitä tahansa 3D-malleja erilaisten kuvien pinnoille. Tätä taitoa käytetään monesti esimerkiksi silloin, kun 3D-malli omakotitalosta halutaan upottaa valokuvassa olevalle tontille.

Meet Your Teacher

Teacher Profile Image

Mika Jäntti

Game Development | Coding | 3D Graphics

Teacher

I teach skills such as Game Development, Coding, and 3D Graphics. My goal is to create high-quality content where I always get straight to the point. In addition to online courses, I develop and publish PC games on Steam. Make sure to follow me here so you'll know when I publish a new course. Thanks!

See full profile

Class Ratings

Expectations Met?
  Exceeded!
 • 0%
 • Yes
 • 0%
 • Somewhat
 • 0%
 • Not really
 • 0%
Reviews Archive

In October 2018, we updated our review system to improve the way we collect feedback. Below are the reviews written before that update.

Why Join Skillshare?

Take award-winning Skillshare Original Classes

Each class has short lessons, hands-on projects

Your membership supports Skillshare teachers

Learn From Anywhere

Take classes on the go with the Skillshare app. Stream or download to watch on the plane, the subway, or wherever you learn best.