YSEE là gì? (What is YSEE?)

YSEE Vietnam

Play Speed
 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x
3 Videos (5m)
  • YSEE _ YSEALI Social Entrepreneurship Empowerment

   2:10
  • What are YSEE's activities?

   0:58
  • KymViet _ Case study of SE in Vietnam

   1:31

About This Class

Để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng giới trẻ Việt Nam, dự án YSEE - YSEALI Social Entrepreneurship Empowerment  ra đời. Dự án được thực hiện bởi nhóm cựu sinh viên các chương trình học bổng của chính phủ Hoa Kì và được hỗ trợ tài chính bởi Đại sứ quán Hoa Kì tại Việt Nam. Dự án YSEE kéo dài trong vòng 1 năm với các hoạt động cụ thể là các khóa học trực tuyến, hội thảo tư vấn chia sẻ và trại hè khởi nghiệp xã hội với sự góp mặt của những doanh nghiệp xã hội và diễn giả nổi tiếng. Thông qua các hoạt động đa dạng như vậy, YSEE mong muốn có thể tạo ra một cộng đồng doanh nhân khởi nghiệp lớn mạnh hơn, đồng thời góp phần lan tỏa khái niệm “Doanh nhân xã hội”  trong cộng đồng giới trẻ!

---------------------------------------

[Engsub]

YSEE - YSEALI Social Entrepreneurship Empowerment  is a project implemented by YSEALI alumni and is funded by the U.S Embassy. The project promotes social entrepreneurship to youth and YSEALI members and supporting them to apply social entrepreneurship model through online training courses, social entrepreneurship boot camp and consultation workshops

1 of 1 students recommendSee All

Useful course for one who want to dig deeper in Social Entrepreneurship :D

35

Students

1

Project

?? th?c ??y tinh th?n kh?i nghi?p trong c?ng ??ng gi?i tr? Vi?t Nam, d? ?n YSEE - YSEALI Social Entrepreneurship Empowerment ra ??i. D? ?n ???c th?c hi?n b?i nh?m c?u sinh vi?n c?c ch??ng tr?nh h?c b?ng c?a ch?nh ph? Hoa K? v? ???c h? tr? t?i ch?nh b?i ??i s? qu?n Hoa K? t?i Vi?t Nam. D? ?n YSEE k?o d?i trong v?ng 1 n?m v?i c?c ho?t ??ng c? th? l? c?c kh?a h?c tr?c tuy?n, h?i th?o t? v?n chia s? v? tr?i h? kh?i nghi?p x? h?i v?i s? g?p m?t c?a nh?ng doanh nghi?p x? h?i v? di?n gi? n?i ti?ng....

See full profile