Pelimaailman luonti Unityssä itse tehdyillä 3D-malleilla | Mika Jäntti | Skillshare

Playback Speed


 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x

Pelimaailman luonti Unityssä itse tehdyillä 3D-malleilla

teacher avatar Mika Jäntti, Games | Code | 3D | Videos

Watch this class and thousands more

Get unlimited access to every class
Taught by industry leaders & working professionals
Topics include illustration, design, photography, and more

Watch this class and thousands more

Get unlimited access to every class
Taught by industry leaders & working professionals
Topics include illustration, design, photography, and more

Lessons in This Class

50 Lessons (5h 2m)
  • 1. Tee oma pelimaailmasi!

   1:06
  • 2. Blenderin lataus ja asennus

   0:38
  • 3. Blenderin perustoiminnot

   1:17
  • 4. Työtilojen muokkaaminen sopiviksi

   2:53
  • 5. Peliassetin tekoprosessin läpikäynti

   4:08
  • 6. Tekstuurin piirtämisen perusteet

   4:43
  • 7. Sienen 3D-mallinnus

   6:21
  • 8. Sienen muodon projisointi

   4:35
  • 9. Sienen tekstuurin piirtäminen

   14:41
  • 10. Sienen LOD-versioiden tekeminen

   4:48
  • 11. Unityn lataus ja asennus

   3:42
  • 12. Unityn perusteet

   3:01
  • 13. Ensimmäinen 3D-malli Unityyn

   2:41
  • 14. Kiven tekstuurin piirtäminen

   5:00
  • 15. Kiven 3D-mallinnus

   2:49
  • 16. Kiven muodon projisointi

   4:19
  • 17. Kiven LOD-versioiden tekeminen

   1:55
  • 18. Maaston muotoileminen

   6:55
  • 19. Ruohotekstuurin piirtäminen

   3:39
  • 20. Hiekkatekstuurin piirtäminen

   2:41
  • 21. Maaston värjääminen

   2:16
  • 22. Prefabien luominen

   6:33
  • 23. Heinän tekstuurin piirtäminen

   3:56
  • 24. Heinän lisääminen ympäristöön

   6:10
  • 25. Ympäristössä liikkuminen

   4:04
  • 26. Erityyppiset valonlähteet

   4:36
  • 27. Valaistuksen rakentaminen

   6:07
  • 28. Valaistusasetuksien läpikäynti

   4:38
  • 29. Light Probejen tarkoitus

   3:37
  • 30. Puun 3D-mallinnus

   10:43
  • 31. Puun oksatekstuurin piirtäminen

   3:46
  • 32. Puun muodon projisointi

   4:01
  • 33. Puun runkotekstuurin piirtäminen

   5:34
  • 34. Puun LOD-versioiden tekeminen

   15:03
  • 35. Optimointitekniikoiden läpikäynti

   2:48
  • 36. Grafiikan laatutasojen luonti

   5:24
  • 37. Optimointityökalujen käyttäminen

   9:24
  • 38. Ympäristön optimointi

   8:29
  • 39. Talon 3D-mallinnus

   35:11
  • 40. Talon muodon projisointi

   9:21
  • 41. Talon tekstuurin piirtäminen

   31:08
  • 42. Talon vieminen Unityyn

   6:48
  • 43. Light Probeja ympäristöön

   5:10
  • 44. Valaistuksen viimeistely

   5:14
  • 45. Jälkikäsittelyefektien lisääminen

   3:21
  • 46. PC (Windows / Mac / Linux)

   4:25
  • 47. Mobiililaitteet (Android / iOS)

   4:41
  • 48. Optimointi mobiililaitteille

   4:09
  • 49. Parannusehdotukset

   2:42
  • 50. Lopetus

   0:20
 • --
 • Beginner level
 • Intermediate level
 • Advanced level
 • All levels
 • Beg/Int level
 • Int/Adv level

Community Generated

The level is determined by a majority opinion of students who have reviewed this class. The teacher's recommendation is shown until at least 5 student responses are collected.

17

Students

--

Projects

About This Class

Opi rakentamaan pelimaailma alusta loppuun! Kurssin peliassetit 3D-mallinnetaan ja teksturoidaan Blenderissä, jonka jälkeen niillä rakennetaan peliympäristö Unity-pelimoottorissa. Lopuksi pelimaailman grafiikan suorituskyky optimoidaan, jonka jälkeen siitä luodaan tietokoneella ja mobiililaitteella suoritettava sovellus. Kurssi kattaa suuren osan pelinkehitysprosessista, jonka ansiosta tulet oppimaan useita eri taitoja.

5 tuntia korkealaatuista opetusta, jossa mennään suoraan asiaan. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että hieman kokeneemmille 3D-artisteille ja pelinkehittäjille. Kurssilla käytetyt ohjelmat ovat ilmaisia. 3D-mallit, tekstuurit ja Unity-projekti on ladattavissa missä tahansa vaiheessa kurssia.

Taidot, joita tulet oppimaan:

 • 3D-peliassetin tekeminen

  • yksinkertaisten mallin 3D-mallintaminen (Low Poly Model)

  • tekstuurin piirtäminen suoraan 3D-mallin pinnalle

  • sulavasti toistuvan tekstuurin piirtäminen (Seamless Texture)

  • tekstuurin projisointi 3D-mallin pinnalle (UV Mapping)

  • mallin LOD-versioiden tekeminen

 • Kenttäsuunnittelu

  • maaston muotoileminen (Terrain)

  • maaston värjääminen tekstuureilla

  • heinän lisääminen maaston päälle

  • peliassetin mallipohjan tekeminen (Prefab)

  • jälkikäsittelyefektien lisääminen (Post Processing)

 • Valaistuksen luominen

  • valaistuksen rakentaminen (Lightmap Baking)

  • Light Probejen käyttäminen ympäristössä

  • valaistustilojen läpikäynti (Baked, Mixed ja Realtime)

  • valonlähteiden läpikäynti (Directional, Point, Spot ja Area)

 • Grafiikan optimointi

  • grafiikan laatutasojen tekeminen (High, Medium ja Low)

  • Level of Detail -järjestelmän käyttäminen (LOD)

  • Static Batching -järjestelmän käyttäminen

  • optimointityökalujen hyödyntäminen (Frame Debugger ja Stats)

  • Occlusion Culling -järjestelmään tutustuminen

 • Muut

  • pelin buildaaminen tietokoneelle (Windows, Mac ja Linux)

  • pelin buildaaminen mobiililaitteelle (Android ja iOS)

Kurssin jälkeen sinulla on mahdollisuus kehittää ympäristön päälle esimerkiksi rooli- tai selviytymispeliä. Voit vaihtoehtoisesti käyttää oppimiasi taitoja erityyppisten 3D-ympäristöjen rakentamiseen. Prosessi on lähes samanlainen oli pelin grafiikkatyyli tai genre sitten mikä tahansa. Ota seuraava askeleesi pelinkehityksen maailmaan liittymällä kurssille!

Meet Your Teacher

Teacher Profile Image

Mika Jäntti

Games | Code | 3D | Videos

Teacher

Online Courses on Game Development, Coding, 3D Graphics, and Video Editing.

We strive to create high-quality content where we go straight to the point.

In addition to online courses, we do 3D visualizations in our country and develop PC games for Steam.

Visit our website to learn more about us and our content.

All of our material is available in both English and Finnish.

Make sure to follow us here so you will know when we will publish a new course. Cheers!

 

See full profile

Class Ratings

Expectations Met?
 • Exceeded!
  0%
 • Yes
  0%
 • Somewhat
  0%
 • Not really
  0%
Reviews Archive

In October 2018, we updated our review system to improve the way we collect feedback. Below are the reviews written before that update.

Why Join Skillshare?

Take award-winning Skillshare Original Classes

Each class has short lessons, hands-on projects

Your membership supports Skillshare teachers

Learn From Anywhere

Take classes on the go with the Skillshare app. Stream or download to watch on the plane, the subway, or wherever you learn best.