Lựa chọn mô hình kinh doanh xã hội (Choosing social business model) | YSEE Vietnam | Skillshare

Lựa chọn mô hình kinh doanh xã hội (Choosing social business model)

YSEE Vietnam

Play Speed
 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x
6 Videos (29m)
  • 3.1 Họ đã hình thành ý tưởng kinh doanh như thế nào? (How social entrepreneurs come up with their bu

   7:14
  • 3.2 Lựa chọn mô hình kind doanh xã hội (Choosing your business model)

   2:34
  • 4.1 Điển hình doanh nghiệp xã hội KOTO (Typical social entrepreneurship KOTO)

   6:34
  • 4.2 Điển hình doanh nghiệp xã hội Apopo (Typical social entrepreneurship Apopo)

   3:57
  • 5.1 Họ đã gặp khó khăn gì? (What challenges social entrepreneurs have to face?)

   5:03
  • 5.2 Thách thức và cơ hội khi bắt đầu khởi nghiệp xã hội (Challenges and opportunities when start up

   3:58

About This Class

Khởi nghiệp xã hội là việc áp dụng các phương thức sáng tạo, theo định hướng thị trường nhằm giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của vấn đề xã hội và môi trường, từ đó tạo ra sự thay đổi mang tính hệ thống và cung cấp giải pháp bền vững.

Tham gia khóa học online YSEE, bạn sẽ hiểu thêm về khởi nghiệp xã hội tại Việt Nam, xác định vấn đề xã hội mà bạn quan tâm và xây dựng ý tưởng kinh doanh để giải quyết vấn đề xã hội đó!

[Engsub] Social entrepreneurship refers to the practice of combining innovation, resourcefulness and opportunity to address critical social and environmental challenges. Social entrepreneurs focus on transforming systems and practices that are the root causes of poverty, marginalization, environmental deterioration and accompanying loss of human dignity.

Let's enroll in YSEE online course to understand social entrepreneurship in Vietnam, identify social problem of personal interest and come up with entrepreneurial idea to solve this social problems on your own!

66

Students

--

Projects

 • --
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • All Levels
 • Beg/Int
 • Int/Adv

Level

Community Generated

The level is determined by a majority opinion of students who have reviewed this class. The teacher's recommendation is shown until at least 5 student responses are collected.

?? th?c ??y tinh th?n kh?i nghi?p trong c?ng ??ng gi?i tr? Vi?t Nam, d? ?n YSEE - YSEALI Social Entrepreneurship Empowerment ra ??i. D? ?n ???c th?c hi?n b?i nh?m c?u sinh vi?n c?c ch??ng tr?nh h?c b?ng c?a ch?nh ph? Hoa K? v? ???c h? tr? t?i ch?nh b?i ??i s? qu?n Hoa K? t?i Vi?t Nam. D? ?n YSEE k?o d?i trong v?ng 1 n?m v?i c?c ho?t ??ng c? th? l? c?c kh?a h?c tr?c tuy?n, h?i th?o t? v?n chia s? v? tr?i h? kh?i nghi?p x? h?i v?i s? g?p m?t c?a nh?ng doanh nghi?p x? h?i v? di?n gi? n?i ti?ng....

See full profile

Report class