Khởi nghiệp xã hội là gì (What is social entrepreneurship in Vietnam?) - Skillshare

Khởi nghiệp xã hội là gì (What is social entrepreneurship in Vietnam?)

YSEE Vietnam

Play Speed
 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x
7 Videos (28m)
  • Khởi nghiệp xã hội là gì? (What is social entrepreneurship?)

   2:10
  • 1.1 Góc nhìn doanh nghiệp (Social Entrepreneurs perspective)

   1:26
  • 1.2 Góc nhìn chuyên gia (Expert perspective)

   6:30
  • 1.3 Hệ sinh thái khởi nghiệp (Social entrepreneurship ecosystem in Vietnam)

   5:03
  • 2.1 9 câu hỏi cần trả lời khi khởi nghiệp xã hội (9 question when you start up social venture)

   3:15
  • 2.2 Vấn đề xã hội nào bạn quan tâm? (What social problem you have concern?)

   6:19
  • 2.3 Cách thức xác định vấn đề xã hội ( Identify social issue of personal interest)

   2:48