Khởi nghiệp xã hội là gì (What is social entrepreneurship in Vietnam?)

YSEE Vietnam

Play Speed
 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x
7 Lessons (28m)
  • 1. Khởi nghiệp xã hội là gì? (What is social entrepreneurship?)

   2:10
  • 2. 1.1 Góc nhìn doanh nghiệp (Social Entrepreneurs perspective)

   1:26
  • 3. 1.2 Góc nhìn chuyên gia (Expert perspective)

   6:30
  • 4. 1.3 Hệ sinh thái khởi nghiệp (Social entrepreneurship ecosystem in Vietnam)

   5:03
  • 5. 2.1 9 câu hỏi cần trả lời khi khởi nghiệp xã hội (9 question when you start up social venture)

   3:15
  • 6. 2.2 Vấn đề xã hội nào bạn quan tâm? (What social problem you have concern?)

   6:19
  • 7. 2.3 Cách thức xác định vấn đề xã hội ( Identify social issue of personal interest)

   2:48

About This Class

Khởi nghiệp xã hội là việc áp dụng các phương thức sáng tạo, theo định hướng thị trường nhằm giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của vấn đề xã hội và môi trường, từ đó tạo ra sự thay đổi mang tính hệ thống và cung cấp giải pháp bền vững.

Tham gia khóa học online YSEE, bạn sẽ hiểu thêm về khởi nghiệp xã hội tại Việt Nam, xác định vấn đề xã hội mà bạn quan tâm và xây dựng ý tưởng kinh doanh để giải quyết vấn đề xã hội đó!

[Engsub] Social entrepreneurship refers to the practice of combining innovation, resourcefulness and opportunity to address critical social and environmental challenges. Social entrepreneurs focus on transforming systems and practices that are the root causes of poverty, marginalization, environmental deterioration and accompanying loss of human dignity.

Let's enroll in YSEE online course to understand social entrepreneurship in Vietnam, identify social problem of personal interest and come up with entrepreneurial idea to solve this social problems on your own!

0425bc4e