GIT kurs dla początkujących | Tester Automatyczny | Skillshare

Playback Speed


 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x

GIT kurs dla początkujących

teacher avatar Tester Automatyczny

Watch this class and thousands more

Get unlimited access to every class
Taught by industry leaders & working professionals
Topics include illustration, design, photography, and more

Watch this class and thousands more

Get unlimited access to every class
Taught by industry leaders & working professionals
Topics include illustration, design, photography, and more

Lessons in This Class

6 Lessons ()
  • 1. Zalety systemu kontroli wersji

   3:06
  • 2. Popularne systemy kontroli wersji

   1:29
  • 3. Podział systemów kontroli wersji ze względu na architekturę

   2:25
  • 4. Platformy do przechowywania kodu online

   1:13
  • 5. Jak działa GIT?

   2:29
  • 6. Zakończenie

   0:24
 • --
 • Beginner level
 • Intermediate level
 • Advanced level
 • All levels

Community Generated

The level is determined by a majority opinion of students who have reviewed this class. The teacher's recommendation is shown until at least 5 student responses are collected.

2

Students

--

Projects

About This Class

TBD

Meet Your Teacher

Cześć!

Mam na imię Bartek i już od kilku lat zajmuje się tworzeniem testów automatycznych. Zaczynałem od pojedynczych scenariuszy testowych, a teraz głównie skupiam się na tworzeniu szkieletów testów automatycznych, które pomagają zmniejszyć czas i koszt testowania manualnego i dają informację zwrotną programistom tworzącym aplikację.

Mam nadzieję, że moje kursy pomogą Ci  poszerzyć Twoją wiedzę.

See full profile

Class Ratings

Expectations Met?
  Exceeded!
 • 0%
 • Yes
 • 0%
 • Somewhat
 • 0%
 • Not really
 • 0%
Reviews Archive

In October 2018, we updated our review system to improve the way we collect feedback. Below are the reviews written before that update.

Why Join Skillshare?

Take award-winning Skillshare Original Classes

Each class has short lessons, hands-on projects

Your membership supports Skillshare teachers

Learn From Anywhere

Take classes on the go with the Skillshare app. Stream or download to watch on the plane, the subway, or wherever you learn best.