நேரடி ஒளிபரப்பு மற்றும் காணொளி தயாரிப்பு in Tamil | Venkatesh B | Skillshare

Playback Speed


 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x

நேரடி ஒளிபரப்பு மற்றும் காணொளி தயாரிப்பு in Tamil

teacher avatar Venkatesh B, Asst. Professor of Visual Communication

Watch this class and thousands more

Get unlimited access to every class
Taught by industry leaders & working professionals
Topics include illustration, design, photography, and more

Watch this class and thousands more

Get unlimited access to every class
Taught by industry leaders & working professionals
Topics include illustration, design, photography, and more

Lessons in This Class

28 Lessons (3h 10m)
  • 1. அறிமுகம்

   1:23
  • 2. 01 நேரடி ஒலிபரப்பு ஓர்அறிமுகம்

   2:13
  • 3. 02 நேரடி ஒலிபரப்பின் தேவைகள்

   3:13
  • 4. 03 நேரடி ஒலிபரப்பின் நன்மைகள்

   2:28
  • 5. 04 OBS மென்பொருளைப் பதிவிறக்குதல்

   3:06
  • 6. 05 OBS மென்பொருளை கணினியில் நிறுவுதல்

   5:14
  • 7. 06 பயனர் இடைமுக அறிமுகம்

   6:58
  • 8. 07 Profiles மற்றும் Scenes

   8:11
  • 9. 08 Studio Mode மற்றும் Normal Mode

   2:51
  • 10. 09 Scenes மற்றும் Sources வேலை செய்யும் விதம்

   12:23
  • 11. 10 Audio Mixer மற்றும் Volume Controls

   6:54
  • 12. 11 Scene Transitions மற்றும் Custom Transitions

   11:36
  • 13. 12 காணொளி உற்பத்தி கட்டுப்படுத்திகள் Production Controls

   2:16
  • 14. 13 OBS மென்பொருளின் அமைப்புகள்

   13:00
  • 15. 14 கணினித் திரையை காணொளியாகப் பதிவு செய்தல்

   6:51
  • 16. 15 OBS மென்பொருளின் வழியாக நேரடி ஒலிபரப்பு

   5:22
  • 17. 16 இணைய காணொளி பாடம் திட்டமிடல்

   5:08
  • 18. 17 இணைய காணொளி பாடத்திற்கான முதற்பக்கத்தினை வடிவமைத்தல்

   13:14
  • 19. 18 காணொளி பாடம் தயாரித்தல்

   5:58
  • 20. 19 இணைய நேர்காணல் திட்டமிடல்

   9:34
  • 21. 20 இணைய நேர்காணல் நிகழ்ச்சிக்கான முகப்பினை உருவாக்குதல்

   16:07
  • 22. 21 இணைய நேர்காணல் நிகழ்ச்சியினை உருவாக்குதல்

   3:33
  • 23. 22 OBS மென்பொருள் வழியாக இணைய கருத்தரங்கினை நேரடி ஒலிபரப்பு செய்தல்

   12:26
  • 24. 23 விளையாட்டு நேரலைக்கான முகப்பு வடிவமைத்தல்

   3:29
  • 25. 24 கணினி விளையாட்டை OBS மென்பொருள் வழியாக பதிவு செய்தல்

   4:23
  • 26. 25 OBS மென்பொருள் வழியாக இணைய விளையாட்டை பதிவு செய்தல்

   4:50
  • 27. 26 காணொளி செய்திகள் உற்பத்தி செய்தல்

   17:16
  • 28. 27 நன்றி

   0:21
 • --
 • Beginner level
 • Intermediate level
 • Advanced level
 • All levels
 • Beg/Int level
 • Int/Adv level

Community Generated

The level is determined by a majority opinion of students who have reviewed this class. The teacher's recommendation is shown until at least 5 student responses are collected.

7

Students

--

Projects

About This Class

இந்த வகுப்பிற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த பாடங்களை படித்து முடிக்கும்போது நீங்கள் நல்ல ஒரு பாடத்தினை தேர்ந்தெடுத்து படித்த மகிழ்ச்சியையும், நல்ல அறிவினையும் பெற்றிருப்பீர்கள்.

இந்த பாடத்தினை ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், மீடியா துறையை சார்ந்தவர்கள், YouTube Channel ஆரம்பிக்கும் எண்ணம் கொண்டவர்கள், நடத்துபவர்கள் மற்றும் அணைத்து துறையை சார்ந்தவர்களும் படித்து பயன்பெற முடியும்.

இந்த வகுப்புகளில் இணையவழி சிறப்பான இணையவழி பாடம் நடத்துதல், இணையவழி நேர்காணல் நடத்துதல், இணையவழி கருத்தரங்கினை நேரடி ஒலிபரப்பு செய்தல், கணினி விளையாட்டுக்களை நேரடி ஒலிபரப்பு செய்தல் மற்றும் காணொளி செய்திகளை உருவாக்குதல் என பல்வேறுவகையான பாடங்கள் செயல்முறை வடிவில் காணொளியாக கொடுக்கப்பட்டது.

Live streaming refers to online streaming media simultaneously recorded and broadcast in real-time. It is often referred to simply as streaming, but this abbreviated term is ambiguous because "streaming" may refer to any media delivered and played back simultaneously without requiring a completely downloaded file. Non-live media such as video-on-demand, vlogs, and YouTube videos are technically streamed, but not live-streamed.

Live stream services encompass a wide variety of topics, from social media to video games to professional sports. Platforms such as Facebook Live, Periscope, Kuaishou, Douyu, bilibili and 17 include the streaming of scheduled promotions and celebrity events as well as streaming between users, as in videotelephony. Sites such as Twitch have become popular outlets for watching people play video games, such as in e-sports, Let's Play-style gaming, or speed running. Live coverage of sporting events is a common application.

User interaction via chat rooms forms a major component of live streaming. Platforms often include the ability to talk to the broadcaster or participate in conversations in chat. An extreme example of viewer interfacing is the social experiment Twitch Plays Pokémon, where viewers collaborate to complete Pokémon games by typing in commands that correspond to controller inputs. Many chat rooms also consist of emotes which is another way to communicate to the live streamer.

Meet Your Teacher

Teacher Profile Image

Venkatesh B

Asst. Professor of Visual Communication

Teacher

Hello, I'm Venkatesh. I will post one new class every week for you.

See full profile

Class Ratings

Expectations Met?
 • Exceeded!
  0%
 • Yes
  0%
 • Somewhat
  0%
 • Not really
  0%
Reviews Archive

In October 2018, we updated our review system to improve the way we collect feedback. Below are the reviews written before that update.

Why Join Skillshare?

Take award-winning Skillshare Original Classes

Each class has short lessons, hands-on projects

Your membership supports Skillshare teachers

Learn From Anywhere

Take classes on the go with the Skillshare app. Stream or download to watch on the plane, the subway, or wherever you learn best.