انجز مهامك اليوميه بايثون | Python Automation Arabic | Mahmoud Ahmed | Skillshare

Playback Speed


 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x

انجز مهامك اليوميه بايثون | Python Automation Arabic

teacher avatar Mahmoud Ahmed, Python Developer

Watch this class and thousands more

Get unlimited access to every class
Taught by industry leaders & working professionals
Topics include illustration, design, photography, and more

Watch this class and thousands more

Get unlimited access to every class
Taught by industry leaders & working professionals
Topics include illustration, design, photography, and more

Lessons in This Class

6 Lessons (7h 27m)
  • 1. مقدمه عن الكورس

   4:36
  • 2. كيفيه التعامل مع نظام التشغيل عن طريق بايثون

   100:37
  • 3. كيفيه التعامل مع نظام التشغيل الجزء الثاني

   81:47
  • 4. عمل web scrapping لاكثر من موقع

   94:49
  • 5. عمل web scrapping لاكثر من موقع الجزء الثاني

   93:36
  • 6. 5

   71:08
 • --
 • Beginner level
 • Intermediate level
 • Advanced level
 • All levels
 • Beg/Int level
 • Int/Adv level

Community Generated

The level is determined by a majority opinion of students who have reviewed this class. The teacher's recommendation is shown until at least 5 student responses are collected.

44

Students

--

Projects

About This Class

كورس ال Automation ببايثون الكورس هيبقي ٨ ساعات محتاج تكون عارف اساسيات بايثون فقط الغرض من الكورس هو استخدام البرمجه في انجاز مهامك اليوميه الكورس هنبرمج فيه ٤ مشاريع في ٤ مجالات مختلفه في بايثون وهتسهل عليك استخدام بايثون مع نظام التشغيل والAPI وال Web Scraping وال GUI

اول مشروع في الكورس هنتعلم فيه كيفيه استخدام بايثون وبعض المكتبات الخاصه بها لعمل Scrapping للداتا من مواقع مثل Amazon , Souq واي موقع انته تحتاجه , هعرف يعني ايه Web Scrapping وهنتعلم استخدام اكثر من مكتبه في بايثون

ثاني مشروع خاص بالتعامل مع ال API مثل ال Youtube Api , Google Drive Api , Facebook Api هنتعلم المكتبات الخاصه ببايثون في التعامل مع ال API وكيفيه الحصول علي المعلومات من اي Api عن طريق بايثون

ثالث مشروع خاص بالتعامل مع المكتبات الخاصه ببايثون للتعامل مع نظام التشغيل , نسخ الملفات و الحصول علي حجم الملفات , البحث عن الملفات علي الهارد ديسك , تنظيم الملفات واكثر من كده ب استخدام اكواد بسيطه ببايثون

المشروع الرابع والاخير خاص ب استخدام بايثون للتحكم في تطبيقات الديسك توب , فتح التطبيقات عن طريق كود بايثون , تنفيذ مهام خاصه بالتطبيقات عن طريق بايثون , كيفيه تسجيل لقطه للشاشه , التحكم في الماوس ولوحه المفاتيح واكثر

Meet Your Teacher

Teacher Profile Image

Mahmoud Ahmed

Python Developer

Teacher

hi , my name is mahmoud ahmed

i am a Python Developer with over 8 years experience , Project Manager at Almobarmig and Python Instructor with over 100k student , i started teaching python 6 years ago online on my YouTube channel now my facebook group is the largest arabic community for python with 75k developer and i wanted to share my knowledge with more developers so i started teaching at Udemy 4 years ago and now i have more than 100k student and i am still adding so cool tutorials on Python , django , Odoo and more

in my courses I depend on the real life projects  so you will find problems and how to fix them , real examples , real project , support from me , updates on lectures and more ^_^

#Enjoy_Learning

See full profile

Class Ratings

Expectations Met?
 • Exceeded!
  0%
 • Yes
  0%
 • Somewhat
  0%
 • Not really
  0%
Reviews Archive

In October 2018, we updated our review system to improve the way we collect feedback. Below are the reviews written before that update.

Why Join Skillshare?

Take award-winning Skillshare Original Classes

Each class has short lessons, hands-on projects

Your membership supports Skillshare teachers

Learn From Anywhere

Take classes on the go with the Skillshare app. Stream or download to watch on the plane, the subway, or wherever you learn best.