Πρακτικός Οδηγός Για Όσους Θέλουν Να Ασχοληθούν Με Τον Τουρισμό | Maria Athanasopoulou | Skillshare

Πρακτικός Οδηγός Για Όσους Θέλουν Να Ασχοληθούν Με Τον Τουρισμό

Maria Athanasopoulou

Play Speed
 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x
4 Lessons (10m)
  • 1. Ενότητα Πρώτη: Θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά με τον τουρισμό!

   3:26
  • 2. Ενότητα Δεύτερη: Είστε πραγματικά έτοιμοι?

   3:54
  • 3. Ενότητα Τρίτη: Κάποιες ιδιαιτερότητες για τις οποίες θα πρέπει να έχετε προετοιμαστεί.!

   1:23
  • 4. Ενότητα Τέταρτη: Τελευταίες οδηγίες για τους αποφασισμένους!

   1:18

About This Class

Το μάθημα αυτό απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που προετοιμάζονται να εργαστούν για πρώτη φορά στον τομέα του τουρισμού, από οποιαδήποτε θέση και αν επιλέξουν να τον υπηρετήσουν. Επίσης, το μάθημα αυτό αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για όσους ήδη εργάζονται στον τουρισμό, να θυμηθούν μερικά αυτονόητα πράγματα!

Οι φωτογραφίες είναι από το Pixabay

--

Students

--

Projects

 • --
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • All Levels
 • Beg/Int
 • Int/Adv

Level

Community Generated

The level is determined by a majority opinion of students who have reviewed this class. The teacher's recommendation is shown until at least 5 student responses are collected.

Law school degree, Owner of Respond On Demand Ltd  www.respondondemand.com, Co owner of Top Tourism nonprofit company www.top-tourism.info , specialized to organize b2b meetings in tourism and expert to social media.

Respond on Demand provides marketing and promotion services to tourism destinations and tourism companies since 2009. All these years, strong personal relationships with TRAVEL AGENTS and TOUR OPERATORS FROM ALL OVER THE WORLD have been built....

See full profile

Business Human Resources
Report class